StellarQ My IconStellarQ My

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Laatimispäivä 03.10.2023

Rekisterin nimi

StellarQ My, potilaan omaraportointipalvelu

Rekisterinpitäjä

Potilaan hoidosta vastaava hyvinvointialue

Palvelun tuottajan (StellarQ) yhteystiedot

tietosuoja@stellarq.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelussa hallinnoidaan potilaan itsensä tai valtuutetun henkilön puolesta kirjaamia henkilö- ja terveystietoja sekä välitetään kyseistä terveystietoa potilaan hoidosta vastaavalle yksikölle hoitopäätösten tueksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö koostuu potilaan itse tai valtuutetun henkilön tallentamista potilaan terveys- ja hyvinvointitiedoista.

Lokin kerääminen tietoliikenteestä:

Tallennamme kaikista tapahtumista palveluissamme seuraavat tiedot:

  • Tapahtuman aika
  • Käyttäjän IP-osoite
  • Käyttäjän selaimen tyyppi- ja versio (käyttäjäagentti)
  • Käyttäjän mobiililaitteen tyyppi ja käyttöjärjestelmän versio

Loki kerätään vikatilanteiden selvityksen helpottamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

StellarQ My -palvelun käyttäjä voi tallentaa ja täydentää tietojaan aina niin halutessaan tai hoidosta vastaavan terveydenhuollon yksikön pyynnöstä.

Palvelussa hyödynnetään potilaan henkilötietoja suomi.fi -palvelun kautta sekä StellarQ hoidonseurantajärjestelmään tallennettua henkilö- ja potilastietoa.

StellarQ hoidonseurantajärjestelmä välittää StellarQ My -palvelulle potilaan kliinistä tietoa omaraportointipalvelun mukauttamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tunnisteellista tietoa voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin käyttäjän erillisellä suostumuksella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle laissa mainitulla nimenomaisella perusteella.

Tietoja voidaan käsitellä tunnisteettomassa muodossa. Näistä tunnisteettomista tiedoista tehtyjä yhteenvetoja voidaan esittää StellarQ My –palvelussa, StellarQ:n kliinisessä palvelussa tai muussa vastaavassa käyttötarkoituksessa. Yhteenvetoja voidaan luovuttaa myös tutkimustarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle tunnisteellisessa muodossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

StellarQ My -palvelu noudattaa kaikkia tietosuoja-, tietoturva- ja GDPR-vaatimuksia.

Käyttäjät kirjautuvat vahvalla tunnisteella. Tietoliikenneyhteydet ovat suojatut. Tietokantaosio on salattu.

Järjestelmän palvelimet sijaitsevat sertifioiduissa ja korkean tietoturvan vaatimukset täyttävissä konesaleissa Euroopan unionin alueella.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi itse tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi itse korjata häntä koskevat henkilötiedot lukuun ottamatta Väestörekisterikeskuksen suomi.fi-palvelusta välitettäviä tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä hänen hoidostaan vastaavalta hyvinvointialueelta.