StellarQ My IconStellarQ My

Privacy Policy

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)

Skapelsedatum 03.10.2023

Registerbeteckning

StellarQ My, patientens självrapporteringstjänst

Registeransvarig

Välfärdsregionen som är ansvarig för patientvården

Kontaktuppgifter för tjänsteleverantören (StellarQ)

tietosuoja@stellarq.com

Syfte med Dataprocessering

Tjänsten används för att hantera personlig och hälsorelaterad information som patienten själv eller en auktoriserad person på patientens vägnar har registrerat. Denna information vidarebefordras sedan till enheten som är ansvarig för patientens vård för att stödja behandlingsbeslut.

Registerinnehåll

Registret består av hälsorelaterad information som patienten själv eller en auktoriserad person har registrerat.

Loggning av Nätverkstrafik:

Vi registrerar följande information om alla händelser i våra tjänster:

  • Händelsetid
  • Användarens IP-adress
  • Användarens webbläsartyp och version (användaragent)
  • Användarens mobila enhetstyp och operativsystemversion

Loggningen görs för att underlätta felsökning vid incidenter.

Regelbundna Datakällor

Användaren av StellarQ My-tjänsten kan spara och uppdatera sin information när som helst, eller på begäran av den sjukvårdsenhet som är ansvarig för deras vård.

Tjänsten använder patientens personuppgifter via suomi.fi-tjänsten, liksom personlig och patientrelaterad information som lagras i StellarQ vårdövervakningssystem.

StellarQ vårdövervakningssystemet överför klinisk information till StellarQ My-tjänsten för anpassning av självrapporteringstjänsten.

Regelbundna Utlämnanden av Information

Identifierbar information kan lämnas ut för forskningsändamål med användarens separat godkännande. Information kan lämnas ut till myndigheter med den specifika rättsliga grund som nämns i lagen. Information kan behandlas i anonymiserad form. Sammanfattningar av denna anonymiserade information kan presenteras i StellarQ My -tjänsten, StellarQ:s kliniska tjänst eller för liknande ändamål. Sammanfattningar kan också lämnas ut för forskningsändamål.

Överföring av Data Utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området i identifierbar form.

Principer för Registerskydd

StellarQ My -tjänsten följer alla dataskydds-, säkerhets- och GDPR-krav. Användare loggar in med stark autentisering. Datatrafikanslutningar är krypterade. Databasavsnittet är säkrat. Systemserverna är placerade i certifierade och högsäkerhetskrav uppfyllande datacenter inom Europeiska unionen.

Rätt till Insyn

Den registrerade användaren kan personligen granska de personuppgifter som rör dem.

Rätt att Begära Rättelse av Data

Den registrerade användaren kan personligen korrigera sina personuppgifter, med undantag för information som överförs från Befolkningsregistercentralens suomi.fi-tjänst. Den registrerade användaren har också rätt att begära radering av sin information från registret av den välfärdsregion som är ansvarig för deras vård.